Tuesday, June 10, 2008

"Bevara äktenskapet"

Idag berättar Dagen om att en förlamad man inte tillåtits att gifta sig på grund av att han är impotent. I den katolska kyrkan har man i allt tider menat att äktenskapets mål är barnafödande; finns inte förutsättningar för det så finns det inte heller anledning för ett par att ingå äktenskap.

Det kan ju tyckas grymt, men exemplet avtäcker ett i grunden annorlunda tänkande än det vi är vana vid. Äktenskapet är inte en mänsklig rättighet, utan en livsform vars förutsättning är möjlighet till barnalstring. Riten existerar alltså inte för sin egen skull, utan har "ett högre syfte." Diskvalificeras man därmed för äktenskapet är det ju tråkigt, men det finns andra kallelser (och nu talar jag inte bara om kloster). Om inte annat så kan man ju bo sambo.

Vi protestanter kan ju reagera, men om man - som många verkar vara... - är intresserad av att argumentera mot äktenskap mellan homosexuella så är detta den enda trovärdiga vägen att gå. Utifrån den katolska kyrkans konsekventa hållning i denna fråga så blir detta med homoäktenskap egentligen inget problem: impotenta och sterila får inte gifta sig - varför skulle man då tillåta homosexuella, som ju av uppenbara skäl inte kan få barn, att göra det? Den protestantiska argumentationen däremot strandar oftast i rätt tveksamma argument som "perverst" och "mot naturen".

26 Comments:

Anonymous Peter said...

Intressant och aningen nydanande perspektiv på äktenskapet som jag inte har tänkt på riktigt. Att knyta det hårdare kring just barnalstringen och försöka att inte nedvärdera andra "kallelser". Ska fundera lite. Spännande.

2:14 PM  
Blogger Henrik Engholm said...

Hmm... Om man, som katolska kyrkan gör, också bejakar Marias eviga jungfrulighet, kan det i ljuset av detta tyckas märkligt att Josef skulle ta Maria till sin hustru. Om man väljer att se äktenskapet som enbart (?) till för barnalstring och där tillhörande sexualitet, hur ska man då se på Josef och Marias äktenskap?

8:43 PM  
Anonymous Martin said...

Man skulle ju kunna tänka sig att äktenskapet var ett förbund mellan frun, mannen och Gud. Men för katolska kyrkan är det tydligen viktigare att paret kan alstra församlingsmedlemmar.

11:45 PM  
Blogger Lars said...

"Mot naturen" bygger väl på Rom 1:26 - "para physin". Som all god exeges visar har en koppling till skapelseordningen och inte till en människas upplevelse av sig själv.

11:51 PM  
Blogger joelh said...

henrik: good point! Man får väl säga att intentionen är avgörande -jag vet inte om katolska teologer tänker att josef och maria var gifta i många år utan att någonsin ha sex eller om josef dog väldigt tidigt. (jag har heller inte påstått att jag köper tanken på Marias eviga jungfrudom)

martin: från 1980-talet sa katolska kyrkan att det finns två skäl för äktenskapet: barnalstring OCH den inbördes hjälpen. Så det finns andra perspektiv. men man behöver väl inte gifta sig för att ingå ett förbund med Gud, om det är det man söker. jag förstår inte riktigt vad du menar?

lars: sant. och "mot naturen" är ju rätt viktigt också i det katolska naturrättstänkandet. men varför är det "mot naturen"? För att "Bibeln säger så", eller finns det ett skäl till att Bibeln säger så? Och vad - om man antar den protestantiska ståndpunkten - är då det skälet?

9:01 AM  
Anonymous Peter said...

Lars: finns det en konsensus runt vad om är naturligt och inte?

Joel: Vad jag förstår av ditt resonemang så knyter inte du sexualiteten enbart till äktenskapet utan endast barnalstringen. Eller? Skulle det kunna öppna för ett mer inklusivt synsätt samtidigt som man är "trogen mot traditionen"?

10:26 AM  
Anonymous Anonymous said...

Lars. Frågan om vad som är naturligt är komplex även hos Paulus. Både i Rom och Gal beskriver tex Paulus dom messiastroendes infogning i gudsfolket som något onaturligt. Och i 1 Kor 11 säger Paulus att det är mot naturen för en kvinna att ha långt hår.
/Jonas Lundström
http://blog.bahnhof.se/wb938188

10:57 AM  
Blogger Samuel said...

Men brukar inte Djurfeldt använda detta argument mot samkönade äktenskap? Han kanske inte är lika konsekvent men ändå. Just äktenskapet visar ju hur tydligt vi individualiserat våran teologi.
Förövrigt så verkar inte problemet vara att han inte kan få barn utan att impotens är ett skäl till att annullera. Alltså man kan inte viga folk som man på förhand vet kan skilja sig. Tänk om vi hade haft den synen i frikyrkan? då skulle man nog inte behöva springa på bröllop varje sommar...

12:28 PM  
Blogger joelh said...

peter: jo, logiken är ju så att sex = barn = äktenskap. bryter man en länk i kedjan, så bryts hela kedjan. protestantismen har ju försökt att göra sex = äktenskap, men det ger en massa problem. Bla blir det moralistiskt, dvs. det blir en "renhetsfråga". sexualiteten utanför äktenskapet är "oren" och den i äktenskapet "ren". varför sägs inte. det ligger på ett abstrakt, för att inte säga metafysiskt, plan. jag gillar kopplingen till det konkreta. men det här är ny mark för mig, jag har precis börjat reflektera kring dessa frågor.

jonas: bra poäng! jag har inte tänkt på den intressanta parallellen med 1 Kor 11. Det visar ju att "mot naturen" är ett begrepp som vi måste uppfatta som ett rent kulturellt påstående även i bibeltexterna. och det tvingar oss att fundera på vad vi menar med det.

samuel: jag har inte läst djurfeldt så noga. ang impotens/annulering så har jag också funderat på det. jag misstänker att någon slags felcitering ligger bakom.

2:00 PM  
Anonymous Peter said...

Jag är ingen expert på Aquino, men kommer inte mycket av katolska kyrkans resonemang om "naturligt" och inte från honom? Det verkar heller inte helt oproblematiskt att avgöra vad man under medeltiden menade med det naturliga. Detta uttalas ju innan tankarna om "naturlagar" o s v slår igenom i Europa. Känns som att uppenbarelsen i kyrkan bestämde vad som var naturligt och inte...

2:12 PM  
Blogger Lars said...

Det finns inte plats att ge sig på någon vidlyftig exeges i en bloggkommentar. Gunnar Samuelsson, doktorand på GU, gjorde utförlig sådan på relevanta texter, i sin C-uppsats. Försök få tag på den för detaljerade svar.

Kortfattat: "Mot naturen" ses i Rom 1 som något skapelsegivet. Tanken finns i grekisk miljö åtminstone sedan Aristoteles och Paulus kopplar sitt resonemang också till den judiska syn där homo-erotik ses som brott mot skapelsegivna ordningar. Inte mot sedvänjor.

Tanken om en skapelsegiven ordning är således ingalunda från medeltiden. Det finns gott om källor som visar att den fanns också på Paulus tid - och före. Också Chrys C. Caragounis har dokumenterat detta.

1 Kor 11 är komplicerande, men det finns påtagliga skillnader. Vanligtvis kastas texten mest in i diskussionen som en brandfackla, utan att man gjort seriös exegetik av den (Red Herring). Utöver Gunnars uppsats så har jag hört Hans Johansson tala utförligt om texten. Just nu har jag inte tillgång till hans kommentar över 1 Kor, men troligen finns det vissa förklaringar att tillgå i den.

8:50 AM  
Anonymous Anonymous said...

Lars. Varför passar inte exeges på en blogg? Det är trots allt en teologisk verkstad... :)

Hur ser du på Rom 11:24 och Gal 4:23-29? I konservativa kristnas sätt att resonera tycks finnas en förutsättning att "mot naturen" per definition avgör frågan, så dock inte hos Paulus. Läser man alla dessa referenser till naturen hos Paulus så ligger det närmare till hands att tolka det som en syftning till djupt rotade sociala traditioner, än till en oumkullrunkelig gudagiven ursprunglig ordning.

Ang Rom 1 så passar Paulus resonemang inte nödvändigtvis på äktenskapsliknande samkönade relationer eftersom detta (väl?) var okänt i samtiden. Samkönad sexualitet var (?) alltid förknippad med otrohet, prostitution o liknande.

Om man ändå tolkar Rom 1 som ett negativt uttalande om samkönade relationer i stort, så är det viktigt att se textens poäng. Texten innehåller inga uppmaningar utan är en beskrivning av vilka konsekvenser dyrkan av det skapade får. Paulus anger samkönad sex som en sådan konsekvens och förväntar sig att läsarna därigenom väcks till avsky och inser det destruktiva i avgudadyrkan. Paulus huvudpoäng står fortfarande fast (avgudadyrkan är destruktivt), men frågan är om hans illustration av varför det är dåligt (då straffas man genom att samkönade relationer uppstår) fungerar idag...
/Jonas Lundström
http://blog.bahnhof.se/wb938188

10:18 AM  
Blogger Lars said...

> Lars. Varför passar inte exeges på en blogg?
> Det är trots allt en teologisk verkstad

Min tid är begränsad. Därtill är utrymmet begränsat. Och tekniken är begränsad.

> Hur ser du på Rom 11:24 och Gal 4:23-29?

Rom 11:24 är bildspråk.

Gal 4:23f är en allegori.

Ingendera är direkt vägledande för Rom 1.

Gunnar Samuelsson visar hur Rom 1 tydligt är rotat i judiskt tänkande från den intertestamentala tiden, genom sin nogranna forskning. Jag hänvisar ånya till hans uppsats.

> äktenskapsliknande samkönade relationer ---
> (väl?) var okänt i samtiden.
> Samkönad sexualitet var (?) alltid förknippad med
>otrohet, prostitution o liknande.

Helt fel. Fasta och trogna samkönade relationer var väl kända på NT:s tid och tidigare. Gunnar och Chrys Caragounis har flera exempel i sina utläggningar.

Boswell är vederlagd av Hayes.

> viktigt att se textens poäng.
> Texten innehåller inga uppmaningar

Rom 1 är ingen parenes. Korrekt. Orden om vilka som får "ärva Guds rike" i 1 Kor är däremot parenetiska. Texternas syn på homoerotik sammanfaller.

> konsekvenser... dyrkan av det skapade...

Korrekt.

Ursynd och följdsynd skulle man kunna säga. Tillämpad på kollektivet människor, inte ämnad som en psykologisk beskrivning av hur homosexuell läggning uppstår hos individen.

(Låt mig också bara få tillägga att NT:s samtid också innehöll tankar om att somliga kunde ha vad vi idag kallar just en homodsexuell "läggning" eller "orientering", även om dåtidens terminologi var annorlunda.)

> frågan är om hans illustration... fungerar idag

Nu byter vi spår. Från exegetik till hermeneutik (Red Herring?). Mitt korta svar är att principiellt skall vi skilja mellan kulturbundna förordningar (hälsa varandra med en helig kyss, präster som inspekterar "spetälska" på hus) och skapelsebundet (du skall inte döda). Om Rom 1:s ord om homoerotik tillhör den senare kategorin så har de en viss tillämpbarhet också idag.

Generellt skall det sägas att Paulus är mer intresserad av frågan hur en livsstil ser ut för en Kristi lärjunge, än vad som skall vara romarrikets lag. Som politiskt argument ser jag inte att Paulus är brukbar alls. Jag delar i stora drag Bonhoeffers syn på sekulariseringen som något gott. Även om jag bibel-hermeneutiskt säkert framstår som tvärkonservativ.

11:07 AM  
Anonymous Anonymous said...

Lars. Tack för förtydliganden!

Jag känner inte till Caragounis argumentation om existensen av äktenskapsliknande samkönade relationer i antiken, men jag ska kolla upp det. Har han rätt så försvagar det helt klart min argumentation.

Jag vidhåller att "mot naturen" inte är lika självklart negativt i Paulus språkvärld som i viss kristen argumentation, och att begreppet är bredare än "skapelseordningar".

Distinktionen mellan skapelsebundet och kulturbundet förstår jag inte alls. Vill du utveckla? Det finns väl inget förbud mot att döda i 1 Mos 1-3?

"Homosexualitet" är ett koncept som uppstod på 1800-talet och behandlas inte enhetligt och tematiskt i skrifterna på det sätt som ofta görs i debatten idag. Dom sex-sju texter som berör samkönade samlag beskriver olika typer av situationer och inte "homosexualitet" i allmänhet. Varför förbjuds tex inte samlag mellan kvinnor i 3 Mos? Varför använder "Paulus" två ord i 1 Kor 6 och 1 Tim 1? Handlar inte 1 Mos 19 om män som våldtar, mer än om "homosexualitet"? Dom hermeneutiska steg som tas mellan bibeltexterna till att ta avstånd från homo-äktenskap idag behöver tydliggöras.

Själv kommer jag ifrån en traditionell position, men har rört mig bort från denna bla genom att studera vad Paulus säger om äktenskap mellan troende och icke-troende i 2 Kor 6 och 1 Kor 7. I den ena texten uttrycker han sitt avståndstagande, i den andra accepterar han detta när det väl uppkommit. Jag tycker vi kunde inta en liknande hållning till homo-äktenskap. Undvika, om möjligt, men acceptera när dom väl är ett faktum. Jag kan inte se något positivt i att insistera på skilsmässa.

Ursäkta Joel, jag blir för långrandig och frångår ämnet?

/Jonas

3:05 PM  
Blogger Lars said...

Snabbt om budet att icke döda och skapelsen. 1 Mos 1-3 betraktar livet som något gott och döden som något ont. Värdet av liv finns där, även om budet inte kommit.

Kains mord på sin broder fördöms sedan i nästa kapitel. Jag har aldrig hört någon argumentera för att han bara bröt en kulturell sedvänja...

Exemplet valdes för sin tydlighets skull.

På samma sätt har jag aldrig hört någon annan än vissa mycket märkliga grupper i USA argumentera för att prästerna skall inspektera "spetälska på hus" idag. Jag tog det som ett tydligt exempel på en lag som endast var bokstavligt tillämpbar i sin originalkontext.

Med detta avslutar jag diskussionen, så vi inte förstör för Joel likt kommentatorerna gör på Carl Bildts blogg.

6:50 PM  
Blogger joelh said...

Tack för upplysande diskussion. (Och ni förstör inte, tvärtom!)

10:14 AM  
Anonymous D said...

Jag är rädd att du har missuppfattat grovt. Impotens är förvisso hinder för äktenskap. Sterilitet är det definitivt inte.

Can 1073 "A diriment impediment renders a person incapable of contracting marriage validly."

"Diriment impediments specifically":

Can 1084 §1 "Antecedent and perpetual impotence to have intercourse, whether on the part of the man or the woman, which is either absolute or relative, of its very nature invalidates marriage."

§3 "Sterility neither prohibits nor invalidates marriage..."

Det är alltså inte för att man inte kan få barn som impotenta inte får gifta sig, utan för att de omöjligtvis kan fullborda äktenskapet.

Din föreställning om katolsk äktenskapssyn är ö h t väldigt snäv och förenklad, även om det naturligtvis är trevligt att den är positiv.

Här råder också en viss förvirring vad beträffar begreppen skilsmässa och annullering. Har inte tid att gå in på det nu (står eg. i tvättstugan), men kan ev. klistra in något jag skrivit någon annanstans senare, om någon är intresserad.

6:41 PM  
Blogger joelh said...

tack för upplysningar. intressant! tar gärna emot inklistrade vidareutecklingar. Du menar alltså att en snöpt person kan gifta sig, dvs. en person som låtit sterilisera sig??

jag syftar alltså inte om den biologiska oförmågan att få barn: i normala fall vet man naturligtvis inte om en man/kvinna har möjlighet att få barn innan äktenskapets ingång. och dessutom finns det ju berättelser om barn (Isak, Samuel, Johannes Döparen) som döpts av "barnlösa" kvinnor.

min källa är fö. samtal med en katolsk präst, men jag kan ju ha missuppfattat honom.

2:56 PM  
Blogger Andres said...

Öppenhet för barn är ledordet inom äktenskapet. Äkteskapet är inget romantiskt känslosvall utan just ett Sakrament som Kristus instiftat.

Den katolska synen på äktenskapet
Äktenskap ingås mellan en man och en kvinna som medvetet och fritt uttrycker en vilja att ömsesidigt ge sig åt varandra och med avsikten att leva en trogen och fruktbar kärlek. Äktenskapet är oupplösligt och medför rättigheter och skyldigheter.

Äktenskapet är inte bara en stark vänskap mellan en man och en kvinna utan även en förening där de båda parterna ger sig själva till varandra fysiskt. Vi katoliker tror att sex (inom äktenskapet förstås) endast hör hemma inom äktenskapets ramar, och att det där är en av de många rättigheter och skyldigheter som finns. ”Mannen skall ge hustrun vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man” (1 Kor 7:2).

”Den äktenskapliga föreningen mellan man och kvinna, som grundats och försett med egna lagar av Skaparen, är i enlighet med sin natur inriktad på makarnas gemenskap och deras bästa och för att barn skall komma till och fostras” (Katolska Kyrkans lilla katekes, nr 338).

Vi tror alltså att den äktenskapliga akten ”har en dubbel bemärkelse: en förenande (makarnas ömsesidiga hängivelse) och en skapande (öppenhet för överförandet av ett nytt liv).

Ingen får bryta det oupplösliga band som Gud har inrättat mellan de båda betydelserna av den äktenskapliga akten genom att utesluta den ena eller den andra av dem” (Katolska Kyrkans Lilla Katekes, nr 496).

Homosexuella "äktenskap" är av naturen helt onaturliga och djupt obibliska och strider Läro-mässigt emot Kyrkans 2000-åriga förkunnelse.

Med Moder Marias Jungfrulighet inom sitt äkteskap med St Josef är det naturligtvis annorlunda. Varför? Därför att Maria inte var vem som helst. Hon var Guds Moder och därmed avskild inom Den Heliga Familjen. Intressant nog så lämnar Jesus bort sin Mor till St Johannes (viod korset) och märkligt inte till ngn av sina "bröder" (kusiner enligt oss katoliker och ortodoxa) Detta bara bekräftar Kyrkans 2000-åriga hållning angående den Saliga Jungfrun och Den Heliga Familjen.
Katolska kyrkans kanoniska lag säger:
1084 §3 /…/, sterilitet varken förbjuder eller ogiltigförklarar ett äktenskap.

Den äktenskapliga akten kan antingen vara fertil eller infertil. Den är alltid infertil när det gäller par som passerat en viss ålder. Även yngre par är mestadels infertila, bara en kort period i menscykeln är fertil. Dessa par är dock kapabla att fullfölja den äktenskapliga akten.

Att inte kunna få barn
”Se, söner är en gåva från Herren, livsfrukt en lön” (Psalm 127:3). Barn är ingen rättighet utan en gåva från Gud.

”Även om makar trots en stark önskan inte får barn, så består ändå äktenskapet såsom gemenskap och såsom förening för hela livet, och det behåller ändå sitt värde och sin oupplöslighet” (Kyrkan i världen i dag, nr 50, Andra vatikankonciliets pastoralkonstitution).

”De makar som Gud inte har låtit få barn kan icke desto mindre leva ett äktenskapligt liv i full mening, både mänskligt och kristet sett. Deras äktenskap kan stråla ut en kärleksfull fruktbarhet, öppenhet och offervilja” (Katolska kyrkans katekes, nr 1654).

”Evangeliet visar att den fysiska steriliteten inte är något absolut ont. Makar som efter att ha uttömt alla legitima möjligheter som medicinen har att erbjuda lider av ofruktsamhet skall förena sig med Herrens kors, källa till all andlig fruktbarhet. De kan ge ett tecken på frikostighet genom att adoptera övergivna barn eller fullgöra de tjänster som medmänniskan kan kräva” Katolska kyrkans katekes, nr 2379).

12:47 PM  
Anonymous Peter said...

Lars: Vet inte om diskussionen är aktuell längre men med tanke på din hänvisning till en storhet som Gunnar Samuelsson så måste vi ju för den akademiska korrekthetens skull skjuta in att Jesper Svartvik, docent vid Lunds universitet inte delar din och Gunnar Samuelssons uppfattning om Paulus syn på det naturliga, utan verkar snarare dela Jonas uppfattning.

Så att avgöra vad som är en korrekt och en inkorrekt tolkning av dessa bibelställen kanske inte är så enkelt som du vill låta påskina.

Om din hänvisning till Aristoteles naturvetenskapliga grundsyn så kan man väl åtminstone konstatera att det det är problematiskt, för att inte säga anakronistiskt, att överföra våra dagars tal om naturligt och inte på Aristoteles. Om jag förstår Aristoteles rätt så talar väl han om att varje ting har sina specifika egenskaper, t ex stenen faller till marken - alltså: det ligger i stenens natur att falla, inte för att stenen styrs av eviga naturlagar. Detta får vi reda på genom att empiriskt studera naturen och konstatera hur olika ting uppför sig.

I fallet med homosexualitet och längden på hår bör vi kanske översätta det med "normalt" d v s i förhållande till de sedvänjor som fanns i den antika världen. Eller hur ska vi översätta det?

1:12 PM  
Blogger joelh said...

andres,

tack för bidraget!

8:56 AM  
Blogger itpastorn said...

Med Joels godkännande så återupptar jag väl då diskussionen...

@peter:

Jag hänvisar inte till Gunnar S som en "storhet", utan till hans forskningsresultat. Jag är totalt ointresserad av att rada upp namn som kan sägas stödja den ena eller andra skolan.

Vad har Svartvik gjort, utöver upprepat påståenden som redan finns hos D.S. Bailey (föga troligt), John Boswell (har han i så fall granskat Hayes kritik?), William Countryman eller Robin Scroggs?

Alltså, har Svartvik utfört någon egen forskning och var kan jag i så fall få tag på den?

Bailey införde tanken att "inversion" (ung. sexuell läggning) var okänd på Bibelns tid, och att dess ord mot "perversion" är otillämpbara med dagens kunskap. Han menar dock att Bibelns ord är ämnade att tolkas etiskt.

Boswell är den som troligen idag åtnjuter mest anseende inom "pro-homoerotik" kretsar. (Min ganska rika, men ovetenskapliga erfarenhet talar.) Hans grundläggande tes är att i princip alla "anti-homoerotik" ord i både GT och NT är ett sätt att skapa en social särskiljning mellan guds folk och omgivningen och inte alls är en fråga om etik.

Man bör lägga märke till att de fyra dominerande nytolkningsskolorna i mycket liten utsträckning ger varandra inbördes stöd, då de på en rad punkter motsäger varandras rön.

Ånyo måste jag därför fråga: Vilken skola ansluter sig Svartvik till och var kan jag hitta hans argument för den?

Jag har aldrig påstått att Aristoteles grundsyn är "naturvetenskaplig", då det är totalt anakronistiskt.

Bl.a. i den Nikomakiska etiken 1148a (19-20) finns en koppling till det naturliga (enia fysei aireta) som svårligen låter sig kultur och sedvänjor.

Likaså hos Josefus (Ap 2.274-75) där han säger att grekerna "ascribed these sodomitical practices to the gods themselves, as part of their (grekernas) good charcter... This the greeks contrived as an apology for their own absurd and unnatural pleasures."

Josefus känner således till argumentet att den sexuella läggningen skulle vara givet av en högre ordning ("inversion"), men han avskriver det som icke-giltigt.

Genetiska resonemang fanns inte på NT:s tid. Men inte heller fanns dagens sociologi!

Argumenten att man på NT:s tid inte skulle känna till "inversion" eller "livslång trohet" bland homosexuella låter sig inte bevisas av att man radar upp texter som talar om sedvänjor och promiskuitet, utan genom att man bevisar den totala avsaknaden (eller försumbara) förekomsten av texter som talar om någon slags fixerad orientering eller livslång trohet.

Gunnar S. och Chrys Caragounis bevisar med sina resultat att det finns texter som talar om vad Bailey skulle kalla inversion och om livslång trohet. Mig veterligen har dessa resultat inte motbevisats. Bara ignorerats.

10:07 AM  
Anonymous peter said...

itpastorn (Lars?): Din kunskap är uppenbarligen stor inom området och eftersom jag inte är expert så tänker jag inte argumentera mot dig, även om jag har instinktivt svårt för resonemang som låter påskina att de är den enda rimliga tolkningen. Min poäng var snarast att problematisera användningen av begreppet naturligt, eftersom det ofta används i debatten.

Jag har endast läst Svartviks bibeltolkningens bakgator, där han viger ett kapitel till att behandla homosexualitet, men jag antar att du är bekant med detta verk. Jag noterar bara att han inte citerar de forskare du nämner här (även om Boswell figurerar i källförteckningen). Han hänvisar i sammanhanget kring Paulus och diskussionen om para fysin till namn som: Koester, Keck och Brooten.

Thomas av Aquinos använder sig av begreppet "naturligt", i meningen att något är i enlighet med dess telos, d v s Guds vilja. För att få reda på vad som är Guds vilja måste vi söka i uppenbarelsen för att få reda på vem Gud är och vad han vill. Detta sätt att resonera skiljer sig från den moderna uppfattningen om vad som är naturligt på ett radikalt sätt. Vår Gudsbild styr alltså vår uppfattning av vad som är naturligt och inte - såsom Svertvik verkar mena var fallet även hos Paulus.

4:43 PM  
Anonymous D said...

Joel
Den som hade obegränsat med tid!

Ja, steriliserade kan gifta sig. Det fanns ett tag en diskussion om huruvida vasektomi var en form av impotens. Eftersom definitionen av manlig potens är att karlen skall kunna erigera, penetrera och ejakulera, så antar jag att man resonerade i termer av att det inte var en "riktig" ejakulering med sädesledarna avskurna. Själva steriliteten kan det i varje fall inte ha handlat om, eftersom det inte tycks ha funnits en motsvarande diskussion gällande steriliserade kvinnor. Hur som helst så är saken nu avgjord genom påvligt dekret från 1977.

Min erfarenhet av vanliga katolska församlingspräster är att de är chockerande dåliga på äktenskapsrätt, trots att de i princip borde läst samma kurs som jag.

Andres kommentar är i stort korrekt, förutom att ett äktenskap visst KAN vara giltigt utan att vara oupplösligt.

GILTIGT är ett äktenskap som uppfyller kraven på form, frånvaro av äktenskapshinder etc. OUPPLÖSLIGT är bara ett fullbordat giltigt äktenskap där minst en part är döpt.

I det sistnämnda fallet finns bara två möjligheter att kunna gifta sig på nytt: om partnern dör, eller om äktenskapet annulleras (dvs förklaras aldrig ha existerat).

Är däremot äktenskapet INTE oupplösligt så finns även möjlighet till skilsmässa. Detta gäller alltså i följande fall:
1) När äktenskapet inte är fullbordat.
2) Paulinska privilegiet: om en av två odöpta makar döps och den andre vägrar fortsätta samlivet.
2,5) Petrinska privilegiet: variant på 2) som jag inte kommer ihåg exakt.

Ang. ordväxlingen mellan Samuel och dig, så handlar det alltså inte om att man inte kan viga impotenta för att de sedan kan skiljas, utan om att man inte kan stå inför Gud och låtsas att man ingår ett äktenskap när man redan från början vet att det inte ÄR ett giltigt äktenskap.

Detta bevisas av tre saker: 1) ALLA äktenskap (åtminstone mellan två oskulder) är vid vigseln teoretiskt möjliga att få skilsmässa från (man fullbordar ju inte i kyrkan direkt...). 2) Endast permanent impotens utgör äktenskapshinder; om det föreligger minsta tvekan (och det gör det väl vanligen?), så föreligger INTE något hinder. 3) Det går numera att få dispens även för impotens. Det blir då ett giltigt äktenskap som det bör gå rätt lätt att bli skild från.

Allt förenklat, men förhoppningsvis inte så förenklat att det blivit direkt fel någonstans.

Marias eviga jungfrudom diskuterar vi f ö på Konvertittbloggen idag: http://konvertitt.wordpress.com/2008/07/05/maria-nok-en-gang/. (Vi diskuterade också skilsmässa för några dagar sedan.)

5:36 PM  
Anonymous D said...

PS. Borde kanske också påpeka det fundamentala att ett katolskt äktenskap inte "åstadkommes" av prästen (han är mera som ett vittne och, i förekommande fall, civil vigselförrättare), utan är något som parterna ger till varandra. Något "Härmed förklarar jag er..." förekommer alltså inte. I stället följer direkt på ringväxlingen en förbön som inleds med ett enkelt konstaterande att x och y "har ... ingått sitt äktenskap".

5:57 PM  
Anonymous Joel said...

Mycket bra grepp på en diskussion som ofta är totalt ointressant rent teologiskt!

5:10 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home