Friday, July 18, 2008

More than words

Om man ska läsa en teologisk bok, en enda, så ska man läsa Andrew Louths "Discerning the Mystery: An Essay on the Nature of Theology." Jag fick själv tipset från en person som jag har mycket stort förtroende för; han menade att det var den bästa bok han läst (och han har läst många!)

Kapitel fyra rubricerar Louth (eller "louthen" som vi som älskar hans böcker kärvänligt brukar kalla honom!) "Tradition and the Tacit". Där inleder han med att diskutera den syn på traditionen som växte fram bland så väl katoliker som protestanter efter reformationen: "both sides in the Reformation and post-Reformation controversies seemed to conceive of tradition as something comparable with Scripture, either complementing it or a rival to it." (s. 73) Man talade om "skrift och tradition" alternativt "skriften ovan traditionen." Underliggande var en strikt objektiv, konceptuell syn på sanningen som ett antal "dogmer"; skriften ansågs innehålla sina lärosatser och traditionen sina. Striden gällde om dessa harmonierade eller inte.

Men när Louth går till kyrkans fäder noterar han att dessa i huvudsak inte såg traditionen om ett budskap (det gjorde däremot gnostikerna!), utan som något levt: "Tradition is, as it were, the tacit [tysta, underförstådda] dimension of the life of the Christian: what is proclaimed (for Basil the kerygma) is only part of it, and not really the most important part." (s. 86)

Traditionen är inte en uppsättning lärosatser, utan Kyrkans inre liv, som är gemenskapen med Kristus: "For the heart of the Christian faith is not something simply conceptual: it is a fact, or even better, an action – the action, the movement of the Son sent into the world for our sakes to draw us back to the Father. And it is this movement that the liturgy, with its dramatic structure, echoes and repeats." (s 89)

Betyder det att den kristna tron inte kan diskuteras, inte kan kritiseras av dem som står utanför? Nej, kerygmat kan presenteras och diskuteras. Men utan att bli arroganta så måste vi säga att det finns saker som är väldigt svåra (kanske inte omöjliga) att tala om utan någon form av erfarenhet (kanske inte nödvändigtvis kristen, det kan diskuteras). Helt enkelt därför att all mänsklig kunskap och erfarenhet inte ryms och kan fångas i ord. Men märk väl: detta gäller inte bara kristen tro utan alla kulturer. Det låter provocerande, men är egentligen inte märkligare än när fotbollsspelare eller experter suckar att en domare saknar rätt spelförståelse för att han själv inte spelat på elitnivå.

10 Comments:

Blogger David Nyström said...

Har faktiskt inte läst denna än, måste ta och göra det. Louths undervisning tas med fördel emot via text, inte tal. Missförstå mig inte; han har mycket att bra att säga även när han föreläser, om man nu bara lyckas höra vad han säger. Som en av hans doktorander sagt: ”Prof. Louths skägg skulle kunna ha en egen PhD pga av alla ord som trillat in där" :-). Men han är fruktansvärt kunnig och har ett minne som en elefant.

12:24 AM  
Blogger Kraxpelax said...

Det avslutande stycket, i vilket jag instämmer, gäller oavsett vad "tradition" betyder.

Förslag: räkna med tre uppenbarelsekällor, Skrift, Tradition, Personlig ande.

1:37 AM  
Anonymous D said...

Du hade redan börjat få mig att fundera på att köpa den där boken, men nu börjar jag undra: kommer han egentligen med något nytt, eller är han bara [ännu] en protestant som återupptäckt det RKK återupptäckte för nu närmare hundra år sedan?

Det är ju tyvärr bara alltför sant att det florerade märkliga idéer om vad Traditionen är under reformationstiden och därefter, men för RKKs del är ju det historia. Det där med Skrift OCH Tradition som parallella källor avvisades bestämt av 2a Vaticanum. Nog måste Louth veta det, fast du inte fick plats med det här?

Dina citat låter i varje fall väldigt mycket som V II:

"Det som apostlarna gav vidare omfattar allt som hjälper Guds folk att leva ett heligt liv och låta tron växa. Så bibehålls kyrkan — i sin lära, sitt liv och sin gudstjänst — och så för hon vidare från släkte till släkte allt vad hon själv är och allt vad hon tror på.
Denna från apostlarna kommande tradition förkovras i kyrkan med den helige Andes bistånd. ... Det är kyrkan som under seklernas gång oavlåtligen sträcker sig mot fullheten av den gudomliga ordningen, ända tills Guds löften fullbordas i henne.
De heliga fädernas utsagor vittnar om den livgivande närvaron av denna tradition, vars rika flöden strömmar in i den troende och bedjande kyrkans verksamhet och liv."

Så finns det något nytt i de andra kapitlen, eller uppfinner han bara hjulet en gång till? (Det är i o f s naturligtvis utmärkt om han lyckas få frikyrkliga att förstå begreppet "Tradition", men det kanske inte ger mig så mycket.)

2:56 AM  
Anonymous D said...

PS. Varning till er som tänker köpa: kolla priser!! Jag har aldrig tidigare varit med om att adLibris varit mer än 10-15 kronor dyrare än de billigaste, men här tar de 733 kronor för en bok som går att köpa för 278. Det är inte liten prisskillnad det!

3:09 AM  
Blogger joelh said...

d: värdet med Louths bok är inte minst kopplingen mellan (sympatiska) filosofer som Gadamer, Polyani, Dilthey och kyrkans fäder. Han reflekterar mycket kring vad kunskap är och hur kyrkan resp upplysningstraditionen ser på kunskap. (ang priset så beror skillnaden på att den dyra är från en "print-on-demand-upplaga" och den billiga från en nyligen tyckt nyupplaga)

9:31 AM  
Anonymous eric said...

Utan att ha läst Louth dristar jag mig ändå till att kommentera det intressanta ämnent, skrift och tradition. Ja, jag håller med om att det finns en "tyst", mystik sida i den kristna erfarenheten, som inte låter sig fångas i språket. Men är det inte på liknande sätt även i vårt förhållande till traditionen. Vår blick är så att säga grumlad av vår tids föreställningar etc., vilket gör att traditionen aldrig blir entydig och enkel. Men samtidigt är det ju traditionens oerhörda mångfald som är så fascineradne. Jag vill gärna se traditionen som den fortgående reflektionen av Kristushändelsen. Som en evig flerstämmig kommentar till Guds initiativ. Att vi då och då inte är överens kanske inte gör så mycket.

...och det är väl därför vi sitter här och bloggar. Vi bearbetar uppenbarelsen.

Oj, det blev lite bekännande.

10:03 AM  
Blogger joelh said...

eric: exakt! traditionen är inte något förgånget, den lever.

11:11 PM  
Anonymous peter said...

Eller som Pelikanen (Jaroslav)skulle sagt: "Tradition is the living faith of the dead - traditionalism is the dead faith of the living".

3:27 PM  
Blogger Joel Appelfeldt said...

d: Skjuter du inte dej själv i foten?

Att förståelsen av tradition som något mer än ett gäng dogmer skulle vara återupptäckta av RKK för närmare 100 år sedan går väl inte riktigt att hävda utifrån att VII talar om det. Om det är som utsagorna säger går det endast att hävda att dessa sanningar är upptäckta när det levs och därmed ses i "the tacit dimension of the life of the Christian." Det är väl inget vare sig RKK eller någon annan kan skryta med? Målet torde då inte bli att "upptäcka" en lärosats utan att fördjupa sig i denna mer och mer och förmå den att bli en del av kyrkans liv. Har borde en gemensam begrundan av dessa sanningar från olika synvinklar och traditioner vara en klar fördel.

8:57 PM  
Anonymous Peter said...

En spontan reflektion kring skillnaden av utdraget ur V II och joels återgivning av Louths resonemang:

Hävdar Louth att apostlarna och fäderna gav vidare ALLT som behövs för att leva ett heligt liv? Skulle inte detta vara att begränsa uppenbarelsen till dogm och tradition som jag inte känner igen hos exempelvis Graham Ward som jag antar står för ett liknande perspektiv som Louth.

Utdraget ur V II anslår även en ton av "bevarande" av den sanna traditionen, mer än ett upptäckande och ett nyskapande i efterföljelsen. Det som Louth kallar det tysta (apofatiska) draget i traditionen öppnar dogmerna och traditionen för Guds tilltal från samtiden. Detta drag finns säkert i RKK, men man har ofta underlåtit sig att betona dogmernas okunskap om Gud till förmån för vad vi faktiskt vet.

Åtminstone har RKK framstått på detta sätt för oss protestanter...

10:39 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home