Wednesday, October 22, 2008

Allt hänger samman. Eller: Mer krånglig väckelsefromhet.

"The vitalism that characterised the whole alchemical tradition was a clear attraction to men like Arndt and the Pietists of a later generation who were seeking to recover religious vitality, but it had other virtues as well. It seemed, as it seemed much later to Newton, to be an answer ot the percieved wakness of a mechanical or materalist philosophy."
(Ward, "Early Evangelicalism", Cambridge University Press, 2006)

Alkemism kanske inte är direkt på modet idag, men vad Arndt och pietisterna förstod var att fromhet och och världsbild hänger ihop. Och om man ska utmana den dogmatiska, närmast skolastiska lutherska ortodoxin krävs också en annan världsbild än den mekaniska (snart materialistiska) som växer sig allt starkare bland Europas bildade elit vid upplysningens gryning.

5 Comments:

Anonymous peter said...

Just det! Kan man tänka sig samma resonemang om varför vi idag bör återvända till fornkyrklig (nyplatonsk-magisk (:) teologi: För att få distans till vår egen tids världsbild?

7:44 PM  
Anonymous joelh said...

det sägs ofta att den tidiga kyrkans teologi "ju" byggde på en grekisk/platonsk/för-modern (etiketterna varierar) världsbild, och att teologin därför inte funkar idag. Jag har aldrig förstått detta resonemang. Jag har en hypotes om att vi inte rör oss från gamla till nya sätt att tänka, utan att grundläggande finns det ett par perspektiv att välja på: mekaniskt eller mystiskt. I min hylla står Pierre Hadots senaste bok "Veil of Isis", och utifrån det lilla bläddrande i den som jag gjort tycks han narratera idéhistorien ungefär i såna termer.

8:35 PM  
Anonymous peter said...

Själv lutar jag åt att det är JUST FÖR att den teologin är förmodern som den funkar i en eftermodern värld.

Det skulle säkert gå att schematiskt dela in idéhistorien i sådana kategorier, men hur definierar du mystisk eller mekanisk världsbild?

11:04 PM  
Blogger joelh said...

jag vet inte än... Men jag känner igen det när jag ser det! något förslag? har du förresten läst Hadots bok "Veil of Isis"?

1:51 AM  
Anonymous peter said...

Nej, har inte läst något av honom. JAg funderar på om den analoga världsbild som fäderna stod för, utgör en tredje väg även på detta område. Den är ju i sanning mystisk, om än inte totalt obeskrivbar och oberäknelig. Tillerkänner inte fädernas inkarnationsteologi skapelsen en viss mekanik, en viss självständighet i förhållande till Gud? creatio ex nihilo och så...även om den fortfarande är "ikonisk" till sin karaktär...

8:15 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home