Thursday, November 06, 2008

Dagens Emil

"Den moderna kritiken kastar sig öfver den urgamla boken, hvars blad äro fuktade af glädjens och tacksamhetens tårar, som flöto under en tid, då församlingen hade större behof att känna än att förstå Gud. I vår upplysta tid har hvar och en sin egen mening att förfäkta, och man läser bibeln mera för att stärka sina bevis än för att lyda sanningen. Skriften är dock i all sin enkelhet Guds uppenbarelse, och vill någon förstå om läran är af Gud, måste han göra Guds vilja, såsom vi lära förstå en person genom att lefva in i hans vilja och tänkesätt."

Emil Gustafson, "Brev till nyomvända", s 51.

Detta är mycket djupa ord! Det handlar om epistemologi, dvs. om hur vi når kunskap. Emil underkänner en bibelläsning som bara försöker "förstå" Bibeln som vore den ett juridiskt dokument eller en bruksanvisning. Verklig förståelse får man dock först genom relation, genom att "känna" Gud och leva i gemenskap med Honom - vilket i sin tur kommer av att göra Guds vilja. Så handling, praktik, är alltså vägen till kunskap enligt Emil.

I relation till detta bjuder han på ett par fantastiska sarkasmer, som denna om sin tids exegeter: "Enfaldiga sinnen förvirras av talet om grundtexten som alltid tages till hjälp, då en bibelstridig uppfattning skall genomdrifvas..."

2 Comments:

Anonymous peter said...

Och det är ju pragmatik, 150 år innan Rorty - att bedöma halten av sanning i en lära utifrån vilket liv det leder till.

10:19 AM  
Blogger joelh said...

Mm, väckelsen är extremt pragmatisk. Emil hör knappast till de "värsta" (snarare tvärtom) - mest pragmatiska är pingstvännerna (inte minst LP)

3:37 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home