Thursday, April 22, 2010

Lewi Pethrus & Stanley Hauerwas?

"Men det ska vara så, att världen är värld och de kristna är kristna. Guds ord ger en klar och tydlig skillnad. Och församlingstukte är till för att hålla gränsen klar, så att människorna, när de passerar, kan säga: här är Guds folk, och här är världen."

Lewi Pethrus, "Kristen församlingstukt" år 1930.
(Samlade skrifter, band 6, s 94)

Första halvan av citatet påminner mycket om Hauerwas – "Let the world be world" - men andra halvan får kanske vissa av oss att studsa till. Frågan är: följer det andra, församlingstukten, nödvändigtvis av det första?

12 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Jag tycker Pethrus har rätt, om man inte tolkar det alltför svartvitt. För mig hänger det ena ihop med det andra, församlingen måste vara en fostrande gemenskap om det ska bli någon skiljelinje mellan systemet och Guds folk.

Sen tror jag Pethrus synsätt förändrades också efter hand. För några år sedan skrev jag ett papper om förändringar i Lewi Pethrus syn på makt. Låt mig citera mig själv:

"Här inleder Pethrus med en berättelse från sin barndoms bygder och talar om den nu igenvuxna men tidigare tydliga gränslinjen mellan Älvsborgs och Skaraborgs län som en illustration över faran för att gränsen mellan världen och Guds rike växer igen. I en uthuggning i skogen behöver man inte plantera skog eftersom ”[d]en kommer att växa igen av sig själv, om man icke vakar över att den blir upprensad. Låt oss få bättre kristendomsundervisning i skolorna. Denna fråga borde bli föremål för en gemensam aktion från de kristnas sida.”

För mig är detta ett oerhört förvirrat uttalande, minst sagt.
/JOnas Lundström
www.jlundstrom.se

6:20 PM  
Blogger Linus said...

This comment has been removed by the author.

4:55 PM  
Blogger Linus said...

Om gränserna är tydliga blir omdömena det med. Men jag är inte säker på att Kyrkan som lever i en berättelse där någon annan leder händelserna, kan vara så säker på sina gränser. Därmed inte heller på sina tuktiga omdömen. 
Föresten på tal om gemenskap och berättelser, det ryktas om att Newman har bjudit in MacIntyre, något du känner till?

10:01 PM  
Anonymous Anonymous said...

Linus. Jag menar nog att alla grupper, rörelser och instutioner har gränser, och att alla gör vissa bedömningar kring innanför och utanför. Där är vi förstås felbara, men jag föredrar att bedömningen sker tydligt så att man kan ställas ansvarig. När man pratar om detta så tänker jag ofta på Jesus undervisning i Matteus 18, en text som för mig är central när det gäller fostran och konfliktlösning i församlingen.
/Jonas L

8:24 AM  
Blogger joelh said...

Det största problemet för frikyrkan när det gäller församlingstukten var att det kom att handla oerhört lite om den enskildes väl och oerhört mycket om "församlingens renhet". Läser man "Kristen församlingstukt" så blir det väldigt tydligt, och Owe Kennerberg drar samma slutsatser i sin avhandling ("Innanför eller utanför", s 305f).

För vår tid har dessa ord - inkl Matt 18 - blivit oerhört problematiska: vi uppfattar tillrättavisningar som kränkande och är medvetna om riskerna med osunt maktutövande. Frågan är då hur/om församlingstukt öht kan fungera hos oss idag. Och då menar jag också rent praktiskt, och inte bara som ett teoretiskt ideal. Kanske måste det i högre grad ske i det vägledande samtalets form (dvs. gemenskapens samtal kring vissa moraliska frågor), kanske är den enskilda bikten en väg som fortfarande är möjlig att gå.

Bikten har ju fördelen att den hela tiden är fokuserad på den enskildes frälsning, och inte så mycket på att hålla "församlingen ren".

ang. MacIntyre: har inte hört, men det låter spännande!

11:57 AM  
Anonymous Anonymous said...

Joel. Jag håller med, jag ser generellt sett inte frikyrklig församlingstukt som något positivt. Allt tyder på att det varit mycket förtryck inblandat i detta. Kennerberg visar ju också att församlingstukten i praktiken inte särskiljde dom kristna från hedningarna, eftersom man koncentrerade sig på dom "synder" som också "världen" reagerade på, och negligerade annat (tex girighet, våldsutövande osv).

Min egen erfarenhet är betydligt mer positiv, vi har försökt praktisera Mt 18 i vår gemenskap under dom här fem åren, och det har varit en positiv upplevelse. Det är också viktigt att betona att sammanhanget handlar om försonade relationer, konfliktlösning och förlåtelse och inte om straff och kontroll.

Sen föredrar ju jag förstås att detta ligger i hela församlingens hand, och inte delegeras till en enskild eller en grupp ledare, då tror jag risken är mindre för maktmissbruk.
/Jonas L

3:38 PM  
Blogger joelh said...

Hur tänker du om "församlingstukt" som praktiseras bland kristna vänner - dvs. det som också skulle kunna kallas "ärlighet"? Är det ett sätt att följa instruktionerna i Mt 18, även om man inte förstår sig som en församling i ecklesiologisk mening (utan som en del av församlingen/kyrkan), och kanske inte ens tillhör samma församling.

6:04 PM  
Anonymous Anonymous said...

Svår fråga. Men åtminstone första steget i Jesus undervisning, som ju är det centrala, tycker jag kan och bör praktiseras mellan syskon som inte tillhör samma församling. Möjligen också steg 2 också, sen blir det lite klurigare. Vad är en församling osv. Förut klurade jag enormt mycket på det.

6:21 AM  
Anonymous Anonymous said...

Det känns som att dagens frikyrklighet i rädsla för maktmissbruk och i stor känslighet för andan i samhället helt glömt bort bruket av makt och tuktan.

vi verkar vara så rädda för missbruket att vi glömt bort bruket.

finns det inte ett inbyggt fel i vårt sätt att tänka församling när ledarna inte får vara ledare.

man kan ursäkta det som demokrati, men är inte något galet när barnen ska diskutera om vad som är rätt istället för att föräldrarna sätter gränserna? Eller för att använda en annan bild, att fåren leder herden och inte herden fåren.

eller varför har Gud annars instiftat ämbeten i kyrkan? som dessutom kallas just herdar?

vad säger ni grabbar?

/Petter

9:43 PM  
Anonymous Anonymous said...

Nice blog. Interesting information.
This looks like a very nice place! I liked it so much and very interesting, too! Thanks for sharing the experience.
Cheap Flights to Xiamen
Flights to Xiamen
Xiamen Flights

10:58 AM  
Blogger Veer said...

I liked it so much and very interesting, too! Thanks for sharing the experience.
Wonderful post, really great tips and advice.
<cheap flights to osaka
< flights to osaka
< osaka flights

1:25 PM  
Anonymous Anonymous said...

Great blog- really enjoyed reading it. Have bookmarked you and will check back regular. Please feel free to take a look at my blog...
Flights to Christchurch
Flights to Dalian
Flights to Xiamen

1:41 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home