Wednesday, May 05, 2010

Emil Gustafsons himmelska födelsedag!

Så här på 110-årsdagen av Emil Gustafsons insomnande (den 5 maj 1900) passar det väl utmärkt att återge det som är känt som hans sista Torp-predikan. Han höll den på sommaren 1898, på den midsommarkonferens som Helgelseförbundet årligen ordnade. Den trycktes sedan som slutord till det som egentligen är hans sista - och främsta - sammanhållna verk,* "En konungs brud".

Slutord.
Min lefnads sol sjunker, och jag är som en döende man ibland eder*). Och gerna skulle jag dö, om I viljen kröna min Herre som kung, när min stämma brustit och mitt stoft hvilar i mullen. Men hvarför icke nu?
1:o. Stunderna fly. Och evigheten slumrar i tiden. Lifvet är den sådd, som evigheten skördar. Vill du följa mig till Jordans kalla våg och inför dödens och evighetens allvar fråga: »Hvad lefver jag för?» Tänk om du till slut skulle nödgas klaga: »Jag varit kristen många år, men aldrig vunnit en själ för Jesus, och nu måste jag dö. Mitt lif är förloradt!» De flesta gåfvor kan människan emottaga två gånger. Men du får aldrig mer än ett lif. Och detta enda lif är kort. Är lifvets blomma för skön att gifva honom, som gaf allt för dig? Har väl du någon önskan bredvid honom, som är fängslad i dina lockar? Säg, hvilket svar jag skall gifva honom som har sändt mig?
2:o. Brudgummen kallar. Den himmelske vännen ropar: »Si jag kommer snart!» och det manande ropet har gång efter annan skakat församlingens hjärta. Skall budskapet: »Jag står vid dörren!» än en gång ohördt förklinga. Trots alla dina synder är du hans kärleks föremål. Har du icke sett honom glänta i hjärtats port och säga: »Låt upp för mig, min dufva! Ty mitt hufvud är öfversköljdt af dagg, mina lockar fuktade af natten.» Hvem kan han vara? Han är konungars Konung och herrars Herre. Det är han som i dödens kval och vid ropet: »Min Gud, hvi har du öfvergifvit mig!» slog sina armar om ditt hjärta och sade: »Din kärlek skall evigt hugna mig!»
3:o. Andens rop till församlingen. Den helige Ande förmanat oss med en moders vältalighet. Det ena ropet aflöst det andra: »Stån upp och tagen edert arf i besittning!» Hvem har ej hört om »ett land, som flyter af mjölk och honung?» Ingen af oss är i okunnighet om, att »allt är oss skänkt som hör till lif och gudaktighet.» Den helige Ande har uppenbarat det för oss och fört oss till gränsen af ett »kostligt land». Tårar hafva strömmat och heliga löften gifvits. Hans kärlek rört våra hjärtan, och vi hafva klagat inför Herren: »Förlåt min synd och tag mig som jag är!» Och likväl skola många dö vid gränsen och jordas i ärelystnadens, verldskärlekens, stolthetens, otrons och partisinnets grafvar. Och vi skola under mycken kamp, lidande och tårar bära klasar till öknens folk.
Bland dem, som mitt ord gäller, fins sådana själar som till och med hafva kämpat för en Andens förnyelse, men aldrig kommit till någon djupare kristlig erfarenhet. Och hvad äro de nu? Om vi kunde genomskåda människornas hjärtan, skulle vi snart finna ett folk, som under skenbart framåtskridande är stadd i en fruktansvärd reaktion, som Israel, och börjat sucka efter verldens njutningar. Och åtskilliga hafva redan begynt mogna till trots mot den helige Ande. Allvarliga tider!
Församlingen har kommit till en den mest afgörande tidpunkt som hon någonsin upplefvat. Den återkommande Herren och brudgummen står vid dörren. »Den, som har öra, han höre hvad Anden säger församlingen.» Hur gäller det icke nu att vandra i helig fruktan. Må Gud bevara och helga våra sista ögonblick. Snart nalkas vår förlossning.
4:o. Du är kallad till hans härlighet. Strålande vakter posta vid Sions gyllne borg. Harneskklädda kerubim göra sin parad vid himmelens portar. Tidens tecken ila på Konungens väg som lykttändare genom natten. Och jag tycker mig se den ena eldsvagnen efter den andra ila öfver bergen. Alla redo att hem ta hans gråtande, kämpande brud! Är du redo? Månne icke »lysning» allaredan blifvit afkunnad mellan Kristus och församlingen! Och hvilka åtgärder har du vidtagit för att möta honom?
I bröllopssalen, der safiren flammar, de »tusen sinom tusen» darrande beskåda vår, af Lammets härlighet bestrålade, boning. Och guldplatån har för länge sedan blifvit färdig för den utvalda sångkören på Sions berg. Snart skall basunen ljuda och Guds församling tågar in genom himlens perleportar. Hvi skulle du, som är kallad till medarfvinge i de renas och heligas verld, söka det jordiska och fläcka din själ!
Du är ovärdig och ringa. Men ditt hjärta är skapadt för honom, och han älskar dig. Låt verlden fara och blif hans. Kämpar det nya lifvet mot en seg Jakobsnatur? Var stilla under Andens tuktan. Nåden skall herska i lif. Och du skall blifva en furste.
Hvad himmelska väsen ej kunna mottaga, det har han beredt för oss syndare. Och det fins tillräcklig nåd att lefva som ett helgon. Solen bländar vårt öga men hvilar i daggdroppen. Så vill äfven han, som är »Rättfärdighetens sol», hvila i oss, hvila till dess vi gå upp i honom, såsom daggdroppen uppslukas af solen, hvila till dess vi förlorat vår egen skugga, och det hvarken talas om Paulus och Apollos, 1 Kor. 3: 4, utan
Kristus är allt och i alla.


* Den postumt utgivna "Evighetsljus på mörka moln" består i högre grad av redan publicerade texter och har inte samma tydliga linjer. Vad som är Gustafsons arbete och vad redaktörerna (som hittade manuset efter hans död) har gjort för strukturen etc framgår inte.

19 Comments:

Anonymous Anonymous said...

I have no idea what this essay is about, but you claim that you are inspired by the "originals".

How "original" could anything be after 2000 years?

And besides which you never ever meat Jesus up close and personal so that you could receive his personal instruction on how to live a spirit-breathing Spiritual Way of Life.

Neither were you present when what is now the "official" Bible was put together from the many Christian writings that were available at the time.

As such you are not at all familiar with the contents of the writings that were not included; the various power struggles between the competing factions who composed the now "official" Bible; nor of the motives (or reasons) why those that won the power struggles included various texts, excluded others, edited the texts they did include; and how/why they even made up various stories or narratives that were NOT in the then available texts.

Plus the forms of mind, with their inbuilt biases and limitations, that you now identify with and use is completely different to the forms of mind that were used in the ancient world, and prior to the European Renaissance.

6:53 AM  
Blogger Ludvig said...

Amen! Så ska en kyrkohistorier tas ;)

10:59 PM  
Blogger joelh said...

Dear anonymous,

I'm not sure what you are getting at or in what direction you are assuming that I am going. Of course much in history is obscure to us, not least the "cultural givens" in each context. The attempt to live in the Christian tradition - and thus being true to "the originals" (not attempting an individual "originality") - is an attempt to live a life in the Spirit, who constitutes the Christian tradition. The Spirit is both eternal and ever new, thus the flux of history is not a threat to the unity of the tradition (i.e. the Life in the Spirit). (One can, as already Athanasios the Great pointed out, use different language with the same intent.)

12:29 PM  
Anonymous Anonymous said...

Vilken text! Speciellt meningen: "Tidens tecken ila på Konungens väg som lykttändare genom natten." Underbar!
/m.

3:58 PM  
Anonymous Eric D said...

Joel! Jag har för mig att Emil G. skriver någonstans om "silvertonen". Tror att han menade detta med andlig urskiljning, att lysa efter den tonen från Gud. I vilken bok skriver han om detta?

Eric D

6:36 AM  
Anonymous Anonymous said...

Kommer inte "silvertonen" från Frank Mangs?

6:35 PM  
Blogger joelh said...

eric d: jag har inte sett detta med silvertonen hos EG, men det kan (som anonymous påpekar) vara så att det kommer från Emils "lärjunge" Frank Mangs.

4:26 AM  
Blogger Annorzzz said...

Emil Gustafsons himmelska födelsedag förutsätter att han är i immelen. Nu är inte jag Gud eller påve, så jag kan ju inte veta om så är fallet, men det lät lite konstigt för ett katolskt öga (och som gammal HF:are). Hoppas han är i Guds närhet, men vi kan faktiskt inte veta... :-)

8:34 PM  
Anonymous Anonymous said...

Nice blog. Interesting information.
This looks like a very nice place! I liked it so much and very interesting, too! Thanks for sharing the experience.
Cheap Flights to Penang
Flights to Penang
penang Flights to

10:57 AM  
Blogger Veer said...

I liked it so much and very interesting, too! Thanks for sharing the experience.
Wonderful post, really great tips and advice.
<Cheap Flights to Johannesburg
< Flights to Johannesburg
< Johannesburg Flights

1:26 PM  
Blogger Oanh Tran said...

Thank you so much for commenting, it is lovely and really makes my day!
wheely 8 games | zoxy 3 | twizlgames | papalouie 4


4:00 AM  
Blogger Oanh Tran said...

Thank you so much for commenting, it is lovely and really makes my day!
zoxy games |
friv 10 games | friv games | friv 100 play

4:39 AM  
Blogger Alice Taylor said...

Great post,Thanks for providing us this great knowledge,Keep it up.

http://word-cookies-answers.com

4:40 AM  
Blogger Dr Driving said...

Thank you for such a sweet tutorial - all this time later, I've found it and love the end result. I appreciate the time you spent sharing your skills.
sushi-cat2.com

4:55 AM  
Blogger Thu Lê said...

I was very impressed by this post, this site has always been pleasant news. Thank you very much for such an interesting post. Keep working, great job! In my free time, I like play game: imgtaram. What about you?

8:47 AM  
Blogger Games 2 Girls said...

Thank you for such a sweet tutorial - all this time later, I've found it and love the end result. I appreciate the time you spent sharing your skills.
www.baixar-whatsapp.com.br

3:07 AM  
Blogger learn to fly 2 said...

You need entertainment. Refer to our website. hope you get the most comfortable
potaup

5:37 AM  
Blogger Sharma Ji said...

six sigma certification in india
I'm to a mind boggling degree lively to state it was an intriguing post to look at. I took in new information from your article, you are finishing a radiant improvement. Continue

12:48 PM  
Blogger Allison Howarts said...

Jag är Allison Howarts Efter att ha varit i relation till Anderson i flera år bröt han upp med mig, jag gjorde allt för att få tillbaka honom, men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har för honom, bad jag Han med allt, jag gjorde löften men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag hellre skulle kontakta en stavningskrock som kunde hjälpa mig att ställa en stavning för att få tillbaka honom, men jag är den typ som aldrig trodde att jag stavat, jag hade inget annat val än att prova det, jag mailade stavningskanalen och han sa till mig att det inte var något problem att allt kommer att vara bra innan tre dagar, att min ex kommer tillbaka till mig innan tre dagar, han kastade stavningen och förvånansvärt den andra dagen, det var runt 4 pm. Min ex ringde mig, jag var så förvånad, jag svarade samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom som var hur vi började leva tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag lovat att någon jag vet som har ett förhållande problem, skulle jag vara till hjälp för en sådan person genom att referera honom eller henne till den enda verkliga och kraftfulla stavningskastern som hjälpt mig med mitt eget problem. email: ogagakunta@gmail.com du kan maila honom om du behöver hans hjälp i ditt förhållande eller något annat fall eller vad är han på +2348069032895
1) Förälskelse Spells (2) Förlorade Love Spells (3) Skilsmässa Spells (4) Marriage Spells (5) Bindande Stava. (6) Breakup Spells
7) Förbanna en förälskelse (8) Du vill bli befordrad på ditt kontor / Lotteri stavning (9) vill tillfredsställa din älskare
Kontakta den här stora mannen om du har något problem för en bestående lösning
ogagakunta@gmail.com

8:12 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home