Monday, March 10, 2014

Ekman blir katolik: historia och mening


I början av 2000-talet plockade jag upp de första signalerna på att Ulf Ekman på allvar började orientera sig mot en bredare, historisk kyrklig tradition.  Det var överraskande, eftersom Ekman setts som en typisk väckelsepredikant som ville bort med det gamla och bygga något nytt – på biblisk grund, givetvis. Sedan dess har han sakta men säkert orienterat sig mot den Katolska kyrkan, och bit för bit analyserat och kommenterar dess läror på ett positivt och bejakande sätt.
Därför är det som hänt i en mening ingen nyhet, för den som faktiskt läst vad han har skrivit.
Som jag uppfattar det är några viktiga hållpunkter på resan
  • Åren i Jerusalem 2002–2005, då han mötte en levande historisk kristendom. 
  • Mötet med påvens predikant Raniero Cantalamessa, förgrundsgestalt för karismatiska katoliker, 2006 (på Bjärka-Säby!) 
  • Publikationen av boken Tag och ät 2006, där han ger uttryck för en katolsk nattvardssyn.
Inte minst i det egna magasinet Keryx har Ekmans teologiska bearbetning av viktiga frågor fortsätt. Artiklarna finns samlade i böckerna Andliga rötter och Urgamla stigar. Oftast har bara Aletheia reagerat, med undantag för när Ekman bejakade den katolska ämbetssynen – först genom ett föredrag (på Bjärka-Säby…) och sedan i artiklar i Världen Idag och Dagen i höstas, om behovet av ett läroämbete.  
Något som nu ofta upprepas är att ”Aletheia hade rätt”, med åsyftande på den Ekman-kritiska bloggen som varit särskilt kritisk till Ekmans katolska sympatier. Det är dock lite för oprecist. Att Ekman teologiskt orienterar sig mot den Katolska kyrkan har varit uppenbart. Alethias tes har emellertid varit att Ekman skulle göra sin församling katolsk – eller möjligen smygkatolsk. Där fick de faktiskt fel: Ekman lämnade snarare än att försöka få med sig församlingen över Tibern.
Därmed inte sagt att det inte är överraskande att Ekman konverterar. Det finns många i svensk frikyrklighet som har långt gångna katolska sympatier (ehrm...), men som ändå av olika skäl inte konverterar. De söker enhet på andra sätt. Själv trodde jag att Ekman skulle konvertera om 5-10 år, men inte så här snart – om inte annat för att vara lite smidig!
Men Ekman funkar inte så. Jag minns ett samtal jag hade i Lund för tio år sedan med en före detta studiekamrat till Ekman. Han berättade om sin gamle vän: ”Ulf Ekman följer alltid sin övertygelse. Han gör det han tror är rätt, och när han inte tror att det är rätt längre, så ändrar han sig.” 
Ekman gör det han tror är rätt, även om det betyder att han måste ändra sig. Det är, tror jag,  den psykologiska bakgrunden till detta som skett – och det är inte oviktigt. 
Ulf Ekman beskrivs ofta – medialt och av medkristna – som en maktmänniska. Allt han gör tolkas i termer av makt och manipulation. Men här syns något annat –  samvetsmänniskan Ekman.  Han gör uppbrott, radikala uppbrott, utan att kalkylera kostnaderna. Han är marxisten som blev präst, prästen som bröt med Svenska kyrkan för att grunda Livets Ord – och väckelseledaren som nu blir katolik. Han lämnar sitt livsverk, och sin maktbas, för att bli en i mängden: en 60+ årig lekman (inte präst!) i en kyrka bestående av drygt en miljard människor.    
Kyrkohistoriskt är detta en stor händelse. Ekman är en av inte så många samfundsgrundare vi har i svensk kyrkohistoria: PP Waldenström, Lewi Pethrus och en handfull till. Att han som radikal-protestantisk samfundledare konverterar till den Katolska kyrkan gör detta kyrkobyte till en stor sak. Uppe där med drottning Kristinas konversion år 1654 och Sven Lidman anslutning till pingstväckelsen 1921.
De stora frågorna som ställts i samband med denna viktiga händelse har hittills varit: om det är "rätt", hur tar församlingen det och vad diverse kristna kändisar säger om saken. Ännu har vi hört ganska lite om vad detta betyder.
Här kommer några tankar kring det:
  • Ibland när man kommer till slutet av en bok händer något så överraskande att man känner att man måste läsa om den, genast. Så är det med denna händelse. Vi måste läsa om Ulf Ekmans liv och inte minst församlingen Livets Ords historia med detta för ögonen. Vad var det vi missade, inte förstod? Jag tror att man inte nog kan betona att Livets Ord har sina rötter i Svenska kyrkan. Ledarskapet består i hög grad av präster och personer med tydliga rötter i Svenska kyrkan. Livets Ord är inte svensk folkväckelse, med dess demokrati- och folkrörelsearv – vilket bland annat förklarar att man valt en annan styrelseform för församlingen än den gängse inom svensk frikyrklighet (dvs. stiftelse, inte föreningsdemokrati). Ur detta perspektiv blir Ulf Ekmans konversion också resultatet av en orientering tillbaka till hans egna rötter.
  • (På motsvarande sätt behöver vi fundera kring väckelsen och Katolska kyrkan generellt, men det skulle föra för långt här...)
  • Ekman är representant för en radikal, protestantisk väckelserörelse. Protestantismens ”vänsterflygel” om man så vill. När en sådan säger: "vi saknar något, detta håller inte" – måste man inte då fundera. (Ungefär som när Deminger, tidigare rektor på ÖTH, sa att frikyrkan inte bar.) Har det protestantiska projektet kommit till vägs ände, så här efter 500 år? Det blev ingen reformation, det bidde bara kyrkosplittring. Är det kanske dags att sätta en bortre parantes för reformationen, som Per Åkerlund föreslog för en tid sedan?
  • Ekman anger kyrkosynen som främsta teologiska skäl för att han konverterar. Insikten om att Kristi kyrka inte bara är en idé eller en erfarenhet, utan en konkret kropp, en gemenskap med historisk kontinuitet från apostlarnas dagar till idag. Även om (eller kanske snarare på grund av att...) argumentet är obegripligt för en del protestanter är det värt att ta i beaktande. Vad är kyrkan? Brottningen med frågor kring dop och medlemskap i både Pingströrelsen och Equmeniakyrkan visar på problem att hantera den frågan.
  • Ekman är folklig. Det är tydligt i hans predikningar, i hela hans sätt att vara och tala. Den Katolska kyrkan uppfattas ibland som inåtvänd och svårtillgänglig. Samtidigt påpekar somliga att det världen behöver och frågar efter är kanske inte ännu ett ”lättsmält program”. Är Ekmans konversion en rörelse bort från hans folkliga identitet, eller kan det vara så att det svårtillgängliga håller på att bli det folkliga?
  • Vad betyder detta för det ekumeniska klimatet? Kommer det tolkas som en signal till öppenhet och ökat närmande: om Ulf Ekman, en av oss, kan gå igenom er katekes och säga ”Detta är ok”, betyder det att vi står närmare varandra än vad vi kanske tror? (Kan det vara så att andra protestanter ska lyssna på hans process och lärdomar?) Eller vaknar katolikskräcken nu när den Katolska kyrkan gör en så tydlig ”inbrytning” på ”evangeliskt område”?
  • Ekman har sedan åren i Jerusalem burit på en vision för kristen enhet. Han väljer nu att verka för enhet genom att konvertera, snarare än att ”stå kvar där han är” och verka för ett ökat ekumeniskt närmande (vilket varit ett vanligt förhållningssätt). Vilken betydelse och vilket inflytande kommer denna enhetsvision få? De många i våra kyrkor som valt att vara kvar snarare än att konvertera, kommer de nu i stället göra som Ekman?
– Joel Halldorf, lektor i Historisk teologi på Teologiska högskolan Stockholm och ledarskribent på Sändaren.

70 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Tack Joel för en välskriven artikel./ bokmalin

9:33 PM  
Anonymous Anonymous said...

Snygg analys, som träffar kärnan.

Anders Gunnarsson konvertit o lycklig katolik

9:50 PM  
Anonymous Tommy said...

Om nu Gud anser att Katolska kyrkan är rätt, vilket Ulf Ekman nu verkar vara övertygad om, varför gav Han då Ulf i uppdrag att starta Livets Ord för 30 år sedan? Och hur rimmar det med att Gud nu säger åt Ulf att lämna bygget och konvertera till Katolicismen? Har Gud ändrat sig eller är Han schizofren? Eller är det Ulf som hörde fel då eller nu eller både och? Det här tycker jag är fundamentala frågor som verkar förbises av de flesta och vars svar får vittgående konsekvenser hur man än vänder och vrider på saken. Kommentarerna runt om på webben verkar nu mest handla om hur det ska gå för LO, om det finns fara för ytterligare konverteringar, protestantism gentemot katolicism samt lovprisningar över Ulfs mod att följa sitt samvete. Men när ska någon ifrågasätta den logiska rimligheten i alla dessa anspråk på tilltal från Gud? Och om något/några/alla tilltal inte är från Gud vad blir då slutsatsen och konsekvenserna av detta? /Tommy

11:15 PM  
Anonymous Anonymous said...

Så skriver en visserligen lärd, men ändå inte insiktsfull man när det gäller personen Ulf Ekman, om hans motiv och tillvägagångssätt... Säkert kommer många att tro dig, men tyvärr så talar mycket just för att Ulf Ekman både vill lämna OCH behålla Livets Ord och livetsordarna. Future will tell.

9:53 AM  
Anonymous Anonymous said...

Håller fullständigt med dig ,Tommy!! Det är något som inte stämmer i allt detta!!Det är mycket modigt av dig att våga sätta ord på dessa funderingar för det är verkligen legitima frågor som Ulf Ekman själv borde ta tid till att svara på..

10:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

Exakt vad jag också tänkt de senaste dagarna! Ekvationen går liksom inte ihop i så fall. Bara för att man fått ett bibelord betyder det väl inte att det var Gud som talat? Vad jag vet så kan även Satan citera Bibeln, om vi nu ska vara såna..

10:33 AM  
Anonymous Anonymous said...

Ulf Ekman har redan på ett nästan övertydligt sätt visat att han vill leda sina får till Rom. Inte minst genom att betala resor, boende och uppehälle för alla predikanter i Livets Ords satellitförsamlingar i fd Sovjetunionen under en resa till Rom för några år sedan. Kan det bli tydligare?

11:38 AM  
Blogger Lars Gunther (itpastorn) said...

Det här är en fråga där många vill tycka men långt ifrån alla har substans i det de skriver. Tack Joel för substansen!

Pingströrelsen är på sätt och vis den absoluta motsatsen till katolska kyrkan. Anderson visar tydligt i sin bok att den sprids genom att nya samfund bildas, i rask takt! Livets Ord är ett exempel på detta, eftersom inspirationen främst kom via Hagin. Att frigöra det enskilda initiativet var ett återkommande tema i Livets Ords tidiga undervisning. Struktur var verkligen inget som efterlystes!

Den ledarskapssyn som fanns präglades främst av den syn Hagin hade på uppenbarelsekunskap (Gud talar till pastorn om församlingen). Någon episkopal struktur fick rörelsen inte på ett antal år i Sverige. Jag tror du överdriver likheterna med Svenska kyrkan här, Joel.

Ekman berättar om vad som attraherar i den katolska kyrkan. Liknande resonemang kan jag läsa hos din far, Peter, och hos dig. Den punkt där jag alltid tycker förblir obesvarad är hur ni förhåller er till de uppenbara katolska teologiska galenskaperna, som ett enkelt teologihistoriskt studium visar faktiskt inte är ursprungliga tankar i kyrkans historia:

Att Maria skulle ha varit syndfri, att påven är ofelbar när han talar ex cathedra, att det finns en apostolisk succession och ett särskilt prästämbete i det nya förbundet, att äktenskapet är ett "sakrament", att besluten från det Tridentinska konciliet är gällande (om än lindrade), etc, etc.

Jag gissar att Ekman som konvertit rent utav bejakar många av dessa saker nu. Men för den som väljer att stå katolska kyrkan nära, utan att konvertera, hur funkar det då med detta?

Så länge som man enbart fokuserar på det positiva och säger om det negativa att det inte är något att vara rädd för, eller i värsta fall kallar teologisk prövning av sådana läror för "katolikskräck", då blir jag mindre imponerad.

Jag kan berätta om det enskilda tillfälle då jag slutade lyssna på din far på allvar. Det var när han i en debattartikel i Dagen försvarade bruket av ikoner, inte på grund av sin hållning i sakfrågan (den är adiafora för mig), utan på grund av sättet som det gjordes. Ikonoklasterna beskrevs som onda förföljare, ikonodulerna som oskyldiga fromma offer. Kejsarinnan Irene beskrev Peter som en from och god kvinna som tog ställning utifrån sin rena kärlek till Kristus.

Historieförfalskningen kunde liksom inte vara värre. Det var ju en strid där båda sidor gav och tog med samma frenesi och helt likvärdiga metoder och där avgörandet kom via en maktmänniska av samma skrot och korn som kung Herodes den store. Kejsarinnan Irene lät döda sina egna barn när de blev ett hot om makten. Knappast en kristlig karaktär!

En snarlik tendens finns i boken Drick djupt av Anden. Där uttrycks en stark, men nyanserad kärlek till pingstväckelsen. Misstag och missuppfattningar diskuteras. Men det som sägs om den ortodoxa traditionen saknar sådan nyansering. Den är kanske underförstådd eller antydd i någon mening, men aldrig diskuterad.

I och med dessa exempel har jag väl avvikit ordentligt ifrån ämnet, men för mig är det här skon skaver.

11:56 AM  
Anonymous Anonymous said...

Nu ska ni lyssna noga till en gammal garvad livetsordare. Vi kommer att klara oss. Vi har med Guds hjälp överlevt en hel del under årens lopp om ni tänker efter. Vi har gråtit ibland men stått pall. Ulf var vår mycket kära pastor under lång tid, men ingen pastor varar för evigt. De kan gå i pension, de kan gå till andra uppgifter eller rentav gå hädan. Man kan aldrig klamra sig fast vid en människa men man kan klamra sig fast vid Jesus. Han är vår klippa. Joakim har efterträtt Ulf och åtnjuter stort förtroende, så där är det lugnt. Men vi kommer att sakna Ulf som vår broder. Han har pekat på Jesus med hela sitt liv och sådana människor växer inte på träd. De är sällsynta. Men man äger dem aldrig. Vi tackar Gud för vad han gav oss genom Ulf, men nu måste han gå vidare (Ulf, då). Kom och hälsa på oss istället för att spekulera. Joels analys är klockren! / H M O

12:57 PM  
Anonymous Anonymous said...

Som gammal livetsordare vill jag säga att din analys brister helt när det gäller Ulf Ekmans tillvägagångssätt.

1:09 PM  
Anonymous Anonymous said...

Forst tack for ett vaelskrivet inlaegg. Endast en kommentar om 'katolska kyrkan' som ofta beskrivs som stel och oatkomlig, motsatsen till folklig osv. Kan det vara den Svenska katolska kyrkan ni menar? I UK daer jag bor finns dryga 4 miljoner katoliker representerade av manga olika slags nationaliteter och traditioner och fr a andliga traditioner sasom olika saett att Be och vara, socialt inte minst.Det finns en stor grupp karismatiker i de flesta katolska forsamlingar. Det ar en oppen, varm och mycket folklig katolsk kyrka i UK! Min erfarenhet fran den katolska kyrkan i Sverige ar motsatsen: en raett stel, 'traeig' och allvarlig modell bade vad galler andliga uttrycksformer och social umgange. Jag Ber for den underbara maenniskan Ulf Ekman, att han lyfter ogat ut mot Europa och inte blir sittande pa krystade kyrkkaffen i St Lars katolska forsamling i Uppsala, - och andra platser dar han riskerar att bli plagad..God bless you Ulf. Den katolska kyrkan aer sa mycket mer an det fragment av densamma som existerar i Sverige, - men det vet Ulf Ekman saekert redan, tack och lov, annars vore hans konversion verkligt tragisk.

1:57 PM  
Blogger Jimmy Patring said...

This comment has been removed by the author.

3:24 PM  
Anonymous Anonymous said...

Är resan till Rom ett problem? Om någon vill visa mig Kina, är det för att göra kommunist av mig? I smyg? För att jag är så pantad att jag inte ens märker det?
Jag tycker den här misstänksamheten är jättekonstig. Arg kan man bli, och ledsen. Men konstant misstänksam? Varför? Denne Ulf är en genomärlig människa. Kanske inte alltid genomtänkt, kanske inte alltid smidig. Men ärlig. Önskar honom ett vitt och brett fält och allt gott.

3:49 PM  
Anonymous Anonymous said...

Tack Joel för ditt inlägg som är det hittills bästa jag läst i denna diskussion. Mycket av det som skrivits är kanske "chockreaktioner" vilket vi naturligtvis måste möta och verkligen respektera. Låt oss, som protestanter, dock ställa de svåra, självkritiska, viss mån kanske smärtsamma frågorna till oss själva. Låt oss inte hamna i frågor som begränsas till huruvida Ekman skulle kunna gjort på ett annat sätt. Tänk OM det är så att protestantismen har en bortre parentes? Hur förhåller vi oss till Sola Scriptura som många gånger legitimerar en egen, individualistisk bibelsyn och kristen praxis? Det finns mycket i vår egen del av kyrkan som vi inte kan blunda inför. Låt oss därför se på oss själva i ödmjukhet och inte peka på den katolska kyrkan som boven i dramat. Jag hoppas och ber att detta skall leda till en fördjupad diskussion och rannsakan bland oss som finns inom den protestantiska kyrkan (vilket jag själv gör). Sist men inte minst: Gud välsigne Ulf och Birgitta i deras nya kyrka!

4:24 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hej Joel!

Bra artikel! Som jag förstod det vill Ulf gärna att alla ska bli katoliker för att synliggöra kristen enhet. Att det är något som ligger på Guds hjärta. Jag är för de kristnas enhet och kan tänka mig att gå med i katolska kyrkan för att manifestera detta. Men får jag gå med, som har en till stor del anabaptistisk teologi? Jag tror inte att Jesus är närvarande i brödet och vinet. Jag tror inte att barnet får förlåtelse eller föds på nytt i dopet. Jag tror inte att det behövs någon påve, utan är för ett delat ledarskap av män och (vilket är mycket viktigt) kvinnor. Jag tror på församlingsmötet som det beslutande organet. Med mera. Jag, tllsammans med mina kristna församlingssyskon, tror detta eftersom vi tror att det är vad Gud säger till vår gemenskap genom sin Ande och sitt Ord. Skulle jag och vår församling vara välkomna i KK och driva denna lokala församling i denna "anbaptistiska" riktning? För jag kan inte tänka mig att Ulf vill att jag ska gå emot mitt eget samvete och ändra teologi tvärsemot vad vi anser bibelns undervisning vara. Du behöver inte stå till svars för Ulfs tankar, men har du några egna tankar om detta att synliggöra kristen enhet?

Per Stenlund

4:32 PM  
Anonymous OP said...

Tack Joel Halldorf för denna synnerligen intressanta och tänkvärda text! Kan passa på att också tacka dig för "Våga se verkligheten" i Sändaren 5 nov 2013 som borde läsas av alla: http://www.sandaren.se/debatt/vaga-se-verkligheten

5:07 PM  
Anonymous Anonymous said...

Härligt med en vettig, sansad och bra beskrivning av Ulf Ekmans långa journey, men det kanske man kan förvänta sig av en (ung modern) kyrkohistoriker....!!

5:58 PM  
Blogger Hågge said...

Vem vet, mig har Gud kallat att vara förkunnande ateist så UE också får den kallelsen en vacker dag?

10:31 PM  
Anonymous Anonymous said...

Tycker knappast att Ekmans övergång till katolicism signalerar några ekumeniska enhetssträvanden då han som katolik ej kan/får dela nattvarden med icke-katoliker!
(De tror ju på att brödet o vinet bokstavligen är Jesu kropp!)
Se också denna länk där Ekmans
m fl:s syn var stadd i förändring redan för ett par år sedan: http://www.vaknasverige.se/2012/04/11/stig-andreasson-da-trosgrunden-vacklar-forforiska-vindar-over-svensk-kristenhet/

11:43 PM  
Anonymous bibelväktare said...

Ulf E har väl rätt att gå dit han vill, men mitt stora bekymmer är att han går till en kyrka som till en del är starkt obiblisk (t ex i avståndstagandet av Sola Scriptura, -'så behöves nu icke mer att någon undervisar er'..) och villfarande samt hur det kan locka en del av hans f d elever och anhängare att naivt följa honom eftersom de sett sådan apostolisk auktoritet i honom!
Även i LO har väl viss svajighet kunnat skönjas rent teologiskt alltsedan starten.
Många tycks känslomässigt sörja hans "avgång" vilket antyder ett slags personligt beroendeskap av honom som är osunt! ("Ni skall inga andra gudar hava jämte mig...") Herren allena skall vi följa, så måhända detta 'skakar' en del att prioritera rätt i överlåtelsen o lydnaden!

12:58 AM  
Anonymous Anonymous said...

Mkt märkligt att Ekman säger att han behöver gå till RKK för sin "egen frälsning", när det allmänna vittnesbördet om KK är att det inte finns många frälsta där! Dessutom säger han att "jag tror att den katolska kyrkan har det fullaste uttrycket för (den) enheten", dvs enheten som Jesus talar om finns ej utanför KK! Vilken elitistisk arrogans utan dess like!

3:36 AM  
Anonymous Anonymous said...

Vad gäller katolska kyrkan finns väl en del karismatiska pånyttfödda kristna som man hoppas skall vägledas av Anden att lämna (över)tron på Maria, helgonen, egna (obibliska) traditioner m m. Att inte kunna dela nattvarden med icke-katoliker är ju uppseendeväckande och knappast enhetsskapande! Nej för dem är katolska kyrkan den enda sanna Kyrkan, så hur Ekman har tänkt att lösa den ekvationen återstår att se!

6:20 PM  
Anonymous friv 4 said...

What can you share me understand, everything should be calculated and determined what we need to know. The shared meaning., So please continue.

4:22 AM  
Anonymous Iftekhar Ahmed said...

What can you share me understand, everything should be calculated and determined what we need to know. The shared meaning., So please continue.

8:40 AM  
Anonymous Debt Management Plan said...

Your article is very useful and have good knowledgeable content, thanks for the post.

10:28 AM  
Anonymous Free Online Games said...

Very value able post, I read the whole story when I start reading it.

7:25 PM  
Anonymous Radiator Covers UK said...

I appreciate your blog post, beautifully expressed and well written.

8:55 PM  
Anonymous tetris unblocked said...

Thank you very much for your post, it makes us have more and more discs in our life, So kind for you, I also hope you will make more and more excellent post and let’s more and more talk, thank you very much, dear.
unblocked games| unblockedgames| unblocked games at school| unblocked games for kids
friv| friv4school| friv 4 school| monster high games| monster high| monster high drees up
happy wheels| happywheels| happy wheels demo| happy wheels unblocked| happy wheels hacked
shooting games| shooting| tetris| tetris unblocked| tetris game| tetris online

9:49 AM  
Blogger thị hậu nguyễn said...

I love to read this type of material Good and attractive information I take from it..Thank you for posting such a good article.
happy wheels
super mario bros
pacman
agario

11:02 AM  
Blogger Alice Taylor said...

Its really good information, i like your blog post. Thanks for sharing
monkey go happy | monkey go happy 2 | learn to fly | learn to fly 3 | pacman | pacman game | mahjong | mahjong games | cat mario 4 | cat mario | happy wheels 2 | happy wheels

9:40 AM  
Blogger Apple Green said...

Game online a lot of people who love to help them relieve stress of the moment, such as TinyTanksandTinyPlanesorTiny Planes Beta is the fighting game with a pen or pencil, you have to destroy opponents before they kill you. Or Run 3 Unblocked and Hacked unblocked Gamesare skillful game controller for bears to dance to the goal without falling off a cliff. I wish you happy gaming!

11:03 AM  
Blogger Friv4 Games Online said...

great post. i like it. feeling great when reading your post. Keep on posting!
happy wheels demo | friv | happy wheels game

5:33 AM  
Blogger Soc Cute said...

gmail sign in | gmail login
sign in to hotmail | log in to hotmail

This is the game is played so great. Invite you to experience it interesting things there.
strike force heroes 4 | red ball | slitherio
gun mayhem 2 | c an your pet | happy wheels

5:26 AM  
Blogger Brayan Hooll said...

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information, I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post.
wingsio | sesxebi | y8 | gunblood | Happy Wheels

I am really enjoying reading your well written Information. I have read your post carefully and relies that this is a very helpful for me.

wings.io | sesxebi

9:44 AM  
Blogger Mellisa Cooper said...


restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants nearby
chinese food near me
food near me
mcdonalds near me
places to eat near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me

7:00 AM  
Blogger Mellisa Cooper said...

restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me
restaurants near me

7:01 AM  
Blogger Alice Denny said...

I was working and suddenly I visits your site frequently and recommended it to me to read also. Age Of War 2
Big Farm | Slitherio
Tank Trouble | Happy Wheels
Goodgeme Empire | Slither.io

5:29 AM  
Blogger Anh luu said...

...wheels happy 2 demo

9:48 AM  
Blogger Friv4 Games Online said...

Hello! Thank you for this interesting post!
happy wheels | friv | girlsgogames | games2girls | happy wheels

10:25 AM  
Blogger Karen DebraMagdalena said...

obat penggemuk badan tanpa efek samping
apakah penyakit kista harus dioperasi
cara mengobati luka bernanah pada penderita diabetes
cara menyembuhkan empedu bengkak

7:02 AM  
Blogger nia odelia pinot said...

Woա, sսperb blog layout! How ⅼong have you been Ьlogging
for? you make blogging look easy. The overall look of уour
web site is wonderful, as well as the content! I has some good article to share with you.. Check List Here
obat hisprung
obat turun berok
zinc tablet anak green world

2:15 AM  
Blogger Red Ball 4 said...

Great article, I was very impressed about it, wish you would have stayed next share
strikeforce kitty 2 | strike force kitty | red ball 3 | red ball 4 | ninjago games

9:06 AM  
Blogger yoob games said...

Great article, I was very impressed about it, wish you would have stayed next share
العاب مكياج
juegos friv
العاب طبخ سارة


طبخ سارة
العاب game طبخ مطاعم
العاب طبخ banat
العاب طبخ games 2017
العاب games طبخ كيك
العاب بنات banaat طبخ
العاب طبخ 2016 games
لعبة طبخ مع elsa

8:23 PM  
Anonymous Anonymous said...

I liked it so much and very interesting, too! Thanks for sharing the experience.
Wonderful post, really great tips and advice.
friv 3
friv 4 school
kizi 2

5:48 AM  
Blogger Friv Friv Games said...

Thank you very much for your post, it makes us have more and more discs in our life, So kind for you, I also hope you will make more and more excellent post and let’s more and more talk, thank you very much, dear.
friv 100 games | Friv 10 online | agar.io online| zoxy games
friv.org

3:21 AM  
Anonymous Obat Salep Bisul Di Kepala Anak said...

Obat Fistula Ani
Obat Salep Bisul Bernanah Di Kepala Anak

1:43 AM  
Blogger Alexander Sara said...

Thanks for sharing this quality information with us.
super smash flash 2 unblocked | strike force kitty 2 | super smash flash | strikeforce kitty 2 | super smash flash 2

9:15 AM  
Anonymous Cara Melancarkan Siklus Menstruasi said...

Cara Melancarkan Siklus Menstruasi
Obat Bisulan Di Kepala

7:27 AM  
Blogger Drag Racer V3 said...

I like your post friv4schoolonline.net

5:04 AM  
Blogger Potty Racers 2 said...

This is so nice friv4schoolonline.net

4:44 AM  
Blogger Ngọc Bảo said...

I like your post. It really useful with me. Thanks for sharing these useful information!
happywheels3game.com

5:30 AM  
Blogger Love Kpop said...

I'm puzzled with lots of exercises. I was afraid I could not do the right time despite my hard work. I need a support person.
http://run3play.com

6:35 AM  
Blogger Samira Tv Officiel said...

مرحبا بكم في موقع العاب بنات و العاب طبخ !
هنا ستجدين تشكيلة كبيرة من العاب بنات بالمجان للعب و الاستمتاع.
قومي بزيارة مختلف اقسام الموقع و ستجدين العاب تلبيس ,العاب بنات ستايل,العاب طبخ ايضا العديد من العاب البنات 2017
و لربما انت من المحبين للزينة و الملابس الجميلة اذن نوع العاب تلبيس.
يناسبك اما اذا كنت مولوعة بالعاب الزينة و الموضة فستجدين العديد من العاب بنات ستايل هنا. بعض البنات تحب لعب العاب ترتيب الغرفة و الاعتناء بها من اجل الباربي
لذا من الافضل لعب العاب باربي. منهم من يحب الطبخ و فنونه فما عليكي الا اختيار افضل العاب طبخ التي نقدمها .
بالطبع اذا احببتي لعب العاب بنات 2017 مجانا فستجدين ما يناسبك ما عليك الا حسن الاختيار و ستعجبين العاب الجديدة. التي نقدماه لكم ,كونو اوفياء!

9:25 PM  
Blogger Thu Lê said...

I was very impressed by this post, this site has always been pleasant news. Thank you very much for such an interesting post. Keep working, great job! In my free time, I like play game: facebooklite.com.br. What about you?

6:22 AM  
Blogger Love Kpop said...

I like to get up early to go out and breathe fresh air. I feel that it is good for health and a good habit 19216811ll.com

5:02 AM  
Blogger Friv games for Kids said...

Very informative post! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign!
Agario
Moto X3M

10:10 AM  
Blogger Games 2 Girls said...

You’ve written nice post, I am gonna bookmark this page, thanks for info. I actually appreciate your own position and I will be sure to come back here.
www.appbaixar.com

5:05 AM  
Blogger ngocanhng said...

Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. Nice! thank you so much! Thank you for sharing.
b612az.com

8:47 AM  
Blogger learn to fly 2 said...

I have read this above post its very nice for us thanks sharing ,great post.

http://word-cookies-answers.com

9:41 AM  
Blogger Games 2 Girls said...

Thank you for that information you article great article, I was very impressed about it, wish you would have stayed next share
run3unblockedgame.com

5:20 AM  
Blogger Madison Smith said...

I have read your article, the information you give is very interesting.
instagram viewer

10:03 AM  
Anonymous hooda said...


I am waiting for your coming pictures. I wish you all good luck for your coming blogs and posts. Keep sharing!
abcya | brainpop

11:23 AM  
Blogger Felix Frick said...

Hello. Such a nice blog you have here! Learn about the a href attribute

10:39 AM  
Blogger Helmut Dempewolf said...


You are so awesome! I don't think I've read through anything like this before. So great to find another person with a few original thoughts on this issue. Really.. thank you for starting this up. This site is one thing that's needed on the internet, someone with some originality! aol mail login

2:31 AM  
Anonymous Obat Untuk Menyembuhkan Fraktur/Patah Tulang said...

Thank you for sharing the information

Inovasi Terbaru Walatra Gamat Emas
Pengobatan Untuk Sembuhkan Abses Kulit
Cara Mengobati Susah Buang Air Kecil (Susah Kencing)
Obat Untuk Menyembuhkan Luka Lambung
Cara Mengobati TBC Tulang
Obat Untuk Mengatasi ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut)

8:06 AM  
Blogger Allison Howarts said...

Jag är Allison Howarts Efter att ha varit i relation till Anderson i flera år bröt han upp med mig, jag gjorde allt för att få tillbaka honom, men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har för honom, bad jag Han med allt, jag gjorde löften men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag hellre skulle kontakta en stavningskrock som kunde hjälpa mig att ställa en stavning för att få tillbaka honom, men jag är den typ som aldrig trodde att jag stavat, jag hade inget annat val än att prova det, jag mailade stavningskanalen och han sa till mig att det inte var något problem att allt kommer att vara bra innan tre dagar, att min ex kommer tillbaka till mig innan tre dagar, han kastade stavningen och förvånansvärt den andra dagen, det var runt 4 pm. Min ex ringde mig, jag var så förvånad, jag svarade samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom som var hur vi började leva tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag lovat att någon jag vet som har ett förhållande problem, skulle jag vara till hjälp för en sådan person genom att referera honom eller henne till den enda verkliga och kraftfulla stavningskastern som hjälpt mig med mitt eget problem. email: ogagakunta@gmail.com du kan maila honom om du behöver hans hjälp i ditt förhållande eller något annat fall eller vad är han på +2348069032895
1) Förälskelse Spells (2) Förlorade Love Spells (3) Skilsmässa Spells (4) Marriage Spells (5) Bindande Stava. (6) Breakup Spells
7) Förbanna en förälskelse (8) Du vill bli befordrad på ditt kontor / Lotteri stavning (9) vill tillfredsställa din älskare
Kontakta den här stora mannen om du har något problem för en bestående lösning
ogagakunta@gmail.com

8:07 PM  
Blogger Rani Anggraeni said...

Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i’ve been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share :

obat jantung bengkak tradisional
cara mengobati sipilis secara alami
obat asam lambung tradisional

8:35 AM  
Blogger Marshall Evans said...

Beta alanine is a non-essential amino acid that can be found in many different pre workouts. Since it is considered a non-essential amino acid, that means that your body makes the quantity of beta alanine that it needs. The reason it is put into pre workouts is because it helps control the PH of your blood. During intense exercise, your blood’s PH falls, but beta alanine can help to prevent this. It is converted into carnosine, which helps reduce the fatigue setting in. When your blood’s PH falls, you experience the crash and tiredness that can come from intense exercise. Taking beta alanine in your pre workout can help prevent this from happening at all.

fitnesscurrent.com

5:14 AM  
Blogger Unknown said...

Say now that you are not happy I have your body, but not your heart. You don't need to lie, you still want him to curse you with him as long as you're happy

Cara Menyembuhkan Sakit Perut Melilit
Obat Penebalan Dinding Rahim
Cara Mengatasi Anemia Pada Ibu Hamil
Cara Mengobati Angin Duduk

9:27 AM  
Blogger Rose Blackpink said...

It was really a great information thanks for sharing.

obat pembersih rahim tanpa kuret

9:53 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home